Zásady ochrany osobných údajov

Súčasné zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako aplikácia xBitcoin Capex Club zhromažďuje údaje od svojich používateľov a metódy, pomocou ktorých sa tieto údaje potom spracujú. Spoločnosť xBitcoin Capex App, ktorá sa riadi naším oprávneným záujmom o poskytovanie spoľahlivých marketingových služieb, zhromažďuje údaje len do tej miery, do akej je to potrebné na plnenie našich zmlúv s našimi klientmi a na technickú údržbu a vylepšovanie našich webových stránok. Všetky zhromažďovanie a spracovanie údajov súvisiace s používaním aplikácie xBitcoin Capex App sú v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Úvod

Účel týchto zásad

Cieľom týchto zásad ochrany osobných údajov je objasniť, ako aplikácia xBitcoin Capex App zhromažďuje, používa, ukladá a chráni osobné informácie, ktoré naši používatelia zdieľajú v priebehu interakcie s našou webovou lokalitou a službami. Okrem toho poskytne aj prehľad práv používateľov na ochranu údajov.

Nasledujúce právne pojmy by sa mali chápať v súlade s vymedzeniami pojmov uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov:

Vymedzenie pojmov

Zhromažďovanie Osobných Údajov

Aplikácia XBTC Capex musí zhromažďovať niektoré údaje od svojich používateľov, aby mohla poskytovať vysokokvalitné služby propagované na našej webovej lokalite. Osobné údaje používateľov zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

Keď klient dobrovoľne poskytne osobné informácie prostredníctvom používania našej stránky:

Počas používania webovej lokality a služieb xBitcoin Capex App môžete dobrovoľne používať celý rad osobných údajov. Napríklad, môžete zdieľať svoje meno a kontaktné informácie, keď vyplníte naše registračné alebo kontaktné formuláre. Údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete týmto spôsobom, sa považujú za poskytnuté s vaším slobodným, informovaným súhlasom.

Keď používatelia zdieľajú osobné údaje v komunikácii s aplikáciou XBTC Capex Club:

Používatelia môžu zdieľať ďalšie informácie a osobné údaje vo svojej korešpondencii s aplikáciou xBitcoin Club. Zákazníci musia pri kontakte s nami zdieľať svoje kontaktné údaje na minimum, aby sme vedeli, ako ich získať späť. Môžete si byť istí, že informácie, ktoré sa netýkajú plnenia služieb spoločnosti xBitcoin Capex Club, sa nebudú spracúvať, ani keď ste ich poskytli.

Keď súbory cookie a iné funkcie na našej webovej stránke zhromažďujú údaje o používateľoch:

Webová lokalita aplikácie xBitcoin Capex App využíva súbory cookie a ďalšie funkcie na monitorovanie technického výkonu našich stránok a na získavanie informácií o správaní a preferenciách našej klientskej základne. Údaje zozbierané týmto spôsobom nepoužívame na identifikáciu konkrétnych jednotlivcov, ale namiesto toho na kolektívne štúdium užívateľských segmentov.

Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť xBitcoin Club ako spoločnosť obmedzuje svoje činnosti zberu a spracovania údajov len na to, čo je povinné na plnenie našich služieb, poskytovanie plynulého zážitku z prehliadania a výskum a plánovanie potenciálnych zlepšení našej webovej stránky, na ktorej máme oprávnený záujem. Naše zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov rešpektuje všetky platné právne predpisy o ochrane údajov a vaše práva na súkromie.

Zber a spracovanie osobných údajov spoločnosťou xBitcoin Capex App sa vykonáva z týchto dôvodov:

Uvedomte si, že aplikácia xBitcoin Club je zhromažďovačom údajov, nie však procesorom údajov. Vaše údaje neuchovávame dlhšie, ako je potrebné, a neukladáme ich na našich vlastných serveroch. Keď používatelia vytvoria konto pomocou aplikácie xBitcoin Capex Club, žiadame ich, aby súhlasili s poskytnutím informovaného súhlasu s naším odoslaním svojich údajov spracovateľom údajov tretej strany. Títo spracovatelia údajov sú treťou stranou sprostredkovateľských partnerov spoločnosti XBTC Club, ktorí potom môžu tieto údaje použiť na registráciu obchodného účtu v mene používateľa a ponúkať prostredníctvom neho rôzne finančné služby.

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie o spôsobe spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na sprostredkovateľa, s ktorým vám platforma xBitcoin Capex App vyhovela, pretože je zodpovedná za spracovanie vašich údajov.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje

Aplikácia XBTC Capex Club musí zhromažďovať údaje od svojich používateľov, aby zabezpečila správne fungovanie svojej webovej lokality a aby mohla poskytovať služby, ktoré propagujeme, našim zákazníkom.

Zber a spracovanie údajov sa vyžaduje z týchto dôvodov:

Cookies a spracovanie dát

Cookies sú špeciálne súbory generované naším serverom na identifikáciu každého používateľa. Ponúkajú širokú škálu rôznych prehľadov technického výkonu našich webových stránok a obsahu a pomáhajú nám lepšie porozumieť našim používateľom. V dôsledku toho môže aplikácia xBitcoin Club vylepšiť a poskytnúť našim klientom plynulejší zážitok z prehľadávania.

Naši zákazníci sa môžu stretnúť s tromi rôznymi typmi súborov cookie v aplikácii XBTC Club.

Základné súbory cookie

Tieto súbory, známe aj ako trvalé súbory cookie, umožňujú niektoré funkcie na našich stránkach, ako je zapamätanie si prihlásení alebo ponúkanie návrhov automatického vypĺňania. Ak zakážete základné súbory cookie, pravdepodobne nebudete mať skúsenosti s aplikáciou XBTC Capex tak, ako to naši vývojári zamýšľali a mohli by byť úplne vylúčení z niektorých služieb.

Google Analytics Cookies

Aplikácia xBitcoin Capex Club sa spolieha na službu Google Analytics, aby získala ďalšie informácie o našej používateľskej báze. Hoci tieto súbory cookie nie sú nevyhnutné, sú rozhodujúce pre optimalizáciu našej webovej stránky. Pomáhajú aplikácii xBitcoin Club vidieť, ako sa vyvíja odlišný obsah webovej lokality a aké sú preferencie prehliadania našich používateľov, takže im v budúcnosti môžeme poskytovať príjemnejšie a na mieru šité zážitky.

Súbory cookie tretích strán

Webová lokalita xBitcoin Club obsahuje aj súbory cookie, ktoré patria našim pridruženým partnerom tretej strany.

Ukladanie osobných údajov

Žiadne údaje, ktoré xBitcoin Capex Club zhromažďuje od svojich zákazníkov, nie sú uložené na našich serveroch. Ako už bolo vysvetlené, pri registrácii konta používateľ poskytne svoj súhlas s tým, aby spoločnosť XBTC Capex Club odosielala svoje údaje finančnému sprostredkovateľovi tretej strany. Táto sprostredkovateľská spoločnosť slúži ako sprostredkovateľ údajov a je poverená manipuláciou s údajmi klienta a ich uchovávaním.

Naši partneri rešpektujú právne predpisy o ochrane údajov, ako je napríklad všeobecné nariadenie o ochrane údajov, pri ich činnostiach týkajúcich sa spracovania údajov. Napriek tomu sa zákazníkovi odporúča oboznámiť sa so zásadami ochrany osobných údajov každého sprostredkovateľa, aby sa dozvedel viac o zaobchádzaní a uchovávaní ich údajov.

Ochrana osobných údajov

Náš vysoko skúsený tím implementoval na našich webových stránkach všetky príslušné bezpečnostné opatrenia pre daný priemysel, aby zaistil pohodlie a bezpečnosť našich zákazníkov. Aplikácia xBitcoin Club navyše nezdieľa údaje používateľov so žiadnymi neoprávnenými tretími stranami. Ak budeme musieť zdieľať vaše údaje s treťou stranou, napríklad, aby sme konali v súlade so zákonom, aplikácia XBTC Capex Club vás osloví a láskavo požiada o váš súhlas.

Okrem toho nezabúdajte, že všetci zamestnanci aplikácie xBitcoin Capex App majú zmluvy o zachovaní mlčanlivosti a nemôžu zverejniť ani prediskutovať vaše údaje. Vaše osobné údaje budú viditeľné len pre samotný minimálny počet zamestnancov potrebných na vykonávanie požadovaných služieb.

Napriek tomu za určitých výnimočných okolností môžu niektoré organizácie a inštitúcie, ako napríklad právne orgány, požiadať spoločnosť xBitcoin Club o prístup k niektorým vašim osobným údajom. Napríklad, ak sa používateľ stane súčasťou vyšetrovania trestného činu, na ktoré sú relevantné údaje o ňom zhromaždené spoločnosťou XBTC Capex Club, môžeme byť zo zákona povinní vyhovieť tejto žiadosti.

Aplikácia XBTC Club však bude aj naďalej odhodlaná starostlivo vyhodnocovať všetky prijaté žiadosti o prístup k osobným údajom. V každom jednotlivom prípade rozhodneme, či je naša spolupráca skutočne zákonne potrebná alebo či je žiadosť nezákonná. Aplikácia xBitcoin Club uprednostňuje súkromie svojich zákazníkov, pokiaľ nie je zrušená zákonom krajiny pobytu klienta.

Zdieľanie osobných údajov

Kedykoľvek tretia strana potrebuje prístup k vašim osobným údajom, xBitcoin Club vás o tom bude informovať a požiada vás o súhlas.

Uvedomte si, že naši partneri tretej strany, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje (po tom, ako ste poskytli svoj informovaný súhlas), majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré budete musieť študovať samostatne, pretože sa môžu alebo nemusia líšiť od našich.

Okrem toho môžu byť ďalšie tretie strany, ktoré spoločnosť xBitcoin Club zdieľa vaše údaje s výnimkou maklérskych spoločností. Takéto zdieľanie údajov je nevyhnutné pre fungovanie nášho podniku. Napríklad spoločnosť, ktorá hosťuje webovú lokalitu xBitcoin Capex App, má zo zákona právo na prístup k osobným údajom niektorých našich používateľov.

Akékoľvek spracovanie, prenos a nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov XBTC Capex Club sa vykonáva v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými zákonmi o ochrane údajov.

Vaše práva na ochranu údajov

Podľa GDPR a podobných zákonov týkajúcich sa ochrany osobných údajov majú všetci používatelia stránky nárok na niekoľko kľúčových práv:

Okrem toho majú zákazníci právo:

V závislosti od krajiny vášho pobytu sa môžu uplatňovať dodatočné právne predpisy o ochrane údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spôsobu, akým aplikácia xBitcoin Capex Club zhromažďuje a spracúva údaje používateľov, môžete na nás použiť stránku Kontakt. Na vašu otázku odpovieme čo najskôr a najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca od jej podania.

Zmeny a doplnenia

Aplikácia xBitcoin Capex Club si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na svojej webovej lokalite a na všetkých jej podstránkach vrátane súčasných zásad ochrany osobných údajov. Môžeme to urobiť s tým alebo bez toho, aby sme to vopred oznámili našim zákazníkom. Zmeny nadobudnú platnosť hneď po ich oficiálnom zverejnení na našej stránke. Odporúčame vám pravidelne si prečítať naše podmienky a zásady, aby ste sa uistili, že ste oboznámení s ich najnovšími verziami. Vaše ďalšie používanie aplikácie xBitcoin Club predstavuje váš formálny súhlas so všetkými zmenami a doplneniami.

Spájame Vás s najlepším sprostredkovateľom pre Váš región...